School of Politics and Public Administration

Current leadership

Current leadership

School Administration

Dean: Zhou Zhenchao

Associate Dean:Zou Dongsheng; Luo Xingzuo

 

School Party Committee

Secretary of the Party Committee: Liu Linhong

Deputy Secretary of the Party Committee: Xiao Lixia